Obchodní podmínky pro nakupující podnikatele

Tyto dodací a prodejní podmínky jsou základními podmínkami prodávajícího při prodeji zboží kupujícím podnikatelům v ČR.                

Příjem objednávek

Objednání zboží provádějte pokud možno elektronickou formou po registraci v tomto e-shopu, kde se vám zobrazí vaše sjednané nákupní podmínky, nebo písemnou formou – poštou, e-mailem, případně telefonicky. V objednávce uvádějte typ produktu (např. páska 4026), šířku (v mm) a délku (v m) role, požadovaný počet rolí; u lepidel typ, objem a počet balení; u dalšího zboží analogicky. Dále uvádějte požadovaný termín dodání, místo dodání, kontaktní osoby včetně telefonického spojení, přesnou adresu objednatele, IČ a DIČ.

Změna, zrušení objednávky

Pokud chcete změnit, případně zrušit vaši objednávku, kontaktujte nás telefonicky co nejdříve.

Způsoby doručení

Zboží vedené skladem dodáváme následujícími způsoby:

  • Osobní odběr zboží kupujícím v naší prodejní kanceláři (prodejní doba: po-čt 8-17 hodin, pá 8-14 hodin).
  • Doručení zboží obchodním balíkem České pošty nebo PPL (přeprava do 24 hodin); objednávky doručené do 10 hodin v pracovní den (D) odesíláme ještě tentýž den, jinak odesíláme následující den (D+1); zboží je zákazníkovi doručeno do 24 hodin v pracovní dny od převzetí Českou poštou či PPL.
  • Po vzájemné dohodě zašleme zboží jakoukoliv jinou spedicí či kurýrem.

Ceny

Ceny zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího a jsou uváděny bez DPH, v prodejně prodávajícího (EXW) na adrese Rejskova 14, Praha 2. Vyhrazujeme si právo na změnu cen ve vazbě na změnu provedenou dodavatelem. Ceny balného nejsou zákazníkům účtovány. Ceny přepravného odpovídají aktuálním ceníkům České pošty, případně ostatních sjednaných dopravců.

Platební podmínky

V prodejní kanceláři provádí kupující úhradu za zboží v hotovosti nebo platební kartou. Zboží zasílá prodávají na dobírku nebo na základě faktury s platbou předem. Při dlouhodobé spolupráci může kupující žádat o bezhotovostní formu platby převodním příkazem. K žádosti je nutné připojit kopii živnostenského listu nebo aktuální kopii výpisu z obchodního rejstříku. Doba splatnosti faktur je 14 dnů od data vystavení. Za překročení termínu splatnosti uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty faktury za každý den prodlení a pro další dodávky bude vyžadována platba v hotovosti nebo předem. V případě dodávky většího rozsahu se kupující zaváže platit prodávajícímu zálohy ve výši a v termínech, které budou sjednány.

Záruka, odpovědnost za vady, reklamace 

Při výběru produktu je třeba pečlivě uvážit a vyzkoušet konkrétní vlastnosti vybraného produktu v podmínkách zamýšleného použití. Doporučujeme všem zákazníkům, aby si ověřili vhodnost vybraného zboží vlastním testem. K tomu vám poskytneme veškerou možnou součinnost.

Odpovědnost za výběr vhodného zboží spočívá pouze na kupujícím. Prodávající odpovídá výhradně za vady zboží, prokazatelně neodpovídající technickým a kvalitativním parametrům daných výrobcem. Pokud to zákon nepřikazuje, prodávající neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné ztráty a škody, k nimž dojde v souvislosti s používáním dodaného produktu, a to bez ohledu na uplatňované znění zákona. Záruka na kvalitativní vady se poskytuje po dobu šesti měsíců ode dne uskutečnění dodávky.

Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat úplnost dodávky a na případné nesrovnalosti ihned upozornit. Převzetím zboží kupující potvrzuje úplnost dodávky. U dodávky obchodním balíkem České pošty nebo sjednaným přepravcem je možná reklamace na dodané množství do tří pracovních dnů po převzetí zboží.

Reklamaci uplatňuje kupující neprodleně a výhradně písemnou formou, kde uvede dostatečné zdůvodnění reklamace a přiloží vzorek reklamovaného zboží, případně s prodávajícím dohodne dopravu vzorku k prodávajícímu společně s dokladem o převzetí zboží.

Prodávající se zavazuje vyjádřit se k uplatněné reklamaci bez zbytečných odkladů. Při oprávněné reklamaci je kupujícímu buď nabídnuta sleva z kupní ceny, odpovídající míře poškození reklamovaného zboží, nebo náhrada za vadné zboží formou poskytnutí nového nezávadného zboží.

Reklamace zboží se nevztahují na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování, manipulace a použití.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

 Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z. č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.